广西快3怎么申请代理

C? c?u t? ch?c

C? c?u t? ch?c

C? c?u t? ch?c

Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng
Ha Dong medical college
Chào m?ng quy khách ?? truy nh?p vào website c?a Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng
C? c?u t? ch?c

1 .        PHòNG ?àO T?O

a. T? ch?c b? máy:

T?ng s?: 7 cán b? ( Ti?n s? :01; nghiên c?u ti?n s?:01; Th?c s?: 03; ??i h?c: 01; Cao ??ng: 01)

b. Ch?c n?ng, nhi?m v?

Phòng ?ào t?o có ch?c n?ng tham m?u và t? ch?c tri?n khai, qu?n lí c?ng tác ?ào t?o, bao g?m k? ho?ch, n?i dung ch??ng trình, giáo trình, ph??ng pháp d?y và h?c theo các qui ch? ?ào t?o c?a Lu?t Giáo d?c và các qui ??nh v? giáo d?c và ?ào t?o c?a Nhà n??c ban hành

2. PHòNG QU?N LY KHOA H?C Và H?P TáC QU?C T?

a. T? ch?c b? máy:

- T?ng s?: 3 cán b? (Th?c s?: 01; C? nhan: 02)

b. Ch?c n?ng, nhi?m v?

广西快3怎么申请代理Tham m?u cho Hi?u tr??ng c?ng tác l?p k? ho?ch, t? ch?c tri?n khai th?c hi?n c?ng tác nghiên c?u khoa h?c, h?p tác qu?c t? trong nhà tr??ng.

3 .     PHòNG T? CH?C CáN B?

a. T? ch?c b? máy:

广西快3怎么申请代理- T?ng s?: 3 cán b? ( Th?c s?: 01; C? nhan: 02)

b. Ch?c n?ng, nhi?m v?

Tham m?u giúp Hi?u tr??ng trong c?ng tác xay d?ng, ki?n toàn t? ch?c b? máy Nhà tr??ng; t?ng h?p, ?? xu?t và t? ch?c th?c hi?n c?ng tác cán b? và qu?n lí viên ch?c; tri?n khai th?c hi?n các ch? ?? chính sách c?a ??ng và Nhà n??c ??i v?i viên ch?c, gi?ng viên, nhan viên và c?ng tác b?o v? chính tr? n?i b? c?a Nhà tr??ng.

4. PHòNG HàNH CHíNH T?NG H?P

a. T? ch?c b? máy:

广西快3怎么申请代理T?ng s?: 15 cán b? (Th?c s?: 01; ??i h?c: 02: C? nhan: 03; Cao ??ng: 03; Trung c?p: 02 và nhan viên: 04)

b. Ch?c n?ng, nhi?m v?

Tham m?u cho Ban Giám hi?u v? các m?t c?ng tác hành chính, qu?n tr?, ??i s?ng, ??m b?o c? s? v?t ch?t cho c?ng tác d?y và h?c.  T? ch?c th?c hi?n c?ng tác v?n th? l?u tr?; ?ón ti?p khách trong n??c và n??c ngoài;Th?c hi?n nhi?m v? th?ng kê và t?ng h?p; ??m b?o an ninh chính tr?-trat t? an toàn trong Nhà tr??ng và phòng ch?ng cháy n?…

5. K? HO?CH TàI CHíNH

a. T? ch?c b? máy:

广西快3怎么申请代理T?ng s?: 05 cán b? (Th?c s?: 02; C? nhan: 03)

b. Ch?c n?ng, nhi?m v?

Tham m?u giúp Hi?u tr??ng v? xay d?ng chi?n l??c, quy ho?ch t?ng th? ho?ch dài h?n và k? ho?ch hàng n?m c?a Nhà tr??ng; Qu?n ly c?ng tác tài chính k? toán, xay d?ng k? ho?ch và d? toán chi các ngu?n t? ngan sách nhà n??c c?p, các ngu?n thu phí, l? phí, qu?n ly tài s?n c? ??nh c?a nhà tr??ng theo quy ??nh hi?n hành.

6. PHòNG QU?N LY HSSV

a.T? ch?c b? máy:

广西快3怎么申请代理T?ng s?: 05 cán b? (Th?c s?:01; ??i h?c:01; C? nhan: 02; Cao ??ng : 01)

b. Ch?c n?ng, nhi?m v?

Phòng Qu?n ly H?c sinh - Sinh viên có ch?c n?ng tham m?u t?ng h?p giúp Hi?u tr??ng t? ch?c, qu?n ly các m?t v? h?c t?p, nghiên c?u khoa h?c, ch? ?? chính sách cho h?c sinh, sinh viên toàn Tr??ng.

7. PHòNG THANH TRA Và KI?M ??NH CH?T L??NG GIáO D?C

a.T? ch?c b? máy:

T?ng s?: 04 cán b? (Th?c s?: 02;  ??i h?c: 01; Cao ??ng: 01)

b. Ch?c n?ng, nhi?m v?

Phòng Thanh tra và Ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c có ch?c n?ng tham m?u và giúp Hi?u tr??ng th?c hi?n c?ng tác Thanh tra, ?ánh giá và ??m b?o ch?t l??ng giáo d?c theo ?úng Qui ch? c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o và các qui ??nh c?a nhà tr??ng.

8. B? M?N D??C

a. T? ch?c b? máy

- T?ng s? giáo viên, gi?ng viên và k? thu?t  viên:10

广西快3怎么申请代理- Trong ?ó: Nghiên c?u sinh: 01; Th?c s? và D??c s? CKI: 06; ??i h?c: 01; Cao ??ng: 01 Trung c?p: 01.

b. Ch?c n?ng nhi?m v?

- T? ch?c gi?ng d?y nh?ng n?i dung v? ngành D??c theo k? ho?ch c?a nhà tr??ng

广西快3怎么申请代理- Qu?n ly h?c sinh, sinh viên h?c t?p ly thuy?t, th?c hành, th?c t?p và th?c ??a.

- Nghiên c?u khoa h?c.

9. B? BàO CH? Và C?NG NGHI?P D??C

a. T? ch?c b? máy

- T?ng s? giáo viên, gi?ng viên và k? thu?t  viên: 07

广西快3怎么申请代理- Trong ?ó: Nghiên c?u sinh: 01; th?c s?: 03; bác s?: 01; Cao ??ng: 02.

b. Ch?c n?ng nhi?m v?

广西快3怎么申请代理- T? ch?c gi?ng d?y nh?ng n?i dung v? ngành D??c theo k? ho?ch c?a nhà tr??ng

广西快3怎么申请代理- Qu?n ly h?c sinh, sinh viên h?c t?p ly thuy?t, th?c hành, th?c t?p và th?c ??a.

- Nghiên c?u khoa h?c.

10. B? M?N ?I?U D??NG

a. T? ch?c b? máy

- T?ng s? giáo viên, gi?ng viên và k? thu?t  viên:14

- Trong ?ó: Th?c s?: 02; ??i h?c: 12.

b. Ch?c n?ng nhi?m v?

广西快3怎么申请代理- T? ch?c gi?ng d?y nh?ng n?i dung v? ngành ?i?u d??ng theo k? ho?ch c?a nhà tr??ng

- Qu?n ly h?c sinh, sinh viên h?c t?p ly thuy?t, th?c hành, th?c t?p và th?c ??a.

- Nghiên c?u khoa h?c.

11. B? M?N NHI

a. T? ch?c b? máy

- T?ng s? giáo viên, gi?ng viên và k? thu?t  viên : 05

广西快3怎么申请代理- Trong ?ó: Th?c s?, CK1: 04; ??i h?c: 01.

b. Ch?c n?ng nhi?m v?

- T? ch?c gi?ng d?y nh?ng n?i dung v? nhi khoa theo k? ho?ch c?a nhà tr??ng

- Qu?n ly h?c sinh, sinh viên h?c t?p ly thuy?t, th?c hành, th?c t?p và th?c ??a.

- Nghiên c?u khoa h?c.

12. B? M?N CH?M SóC S?C KH?E SINH S?N

a. T? ch?c b? máy

广西快3怎么申请代理- T?ng s? giáo viên, gi?ng viên và k? thu?t  viên: 06

广西快3怎么申请代理- Trong ?ó: Th?c s?: 03; bác s?: 02; C? nhan: 01.

b. Ch?c n?ng nhi?m v?

广西快3怎么申请代理- T? ch?c gi?ng d?y nh?ng n?i dung v? ngành s?n khoa theo k? ho?ch c?a nhà tr??ng

广西快3怎么申请代理- Qu?n ly h?c sinh, sinh viên h?c t?p ly thuy?t, th?c hành, th?c t?p và th?c ??a.

- Nghiên c?u khoa h?c.

13. B? M?N L?M SàNG & C?N L?M SàNG

a. T? ch?c b? máy

- T?ng s? giáo viên, gi?ng viên và k? thu?t  viên:12

- Trong ?ó: Th?c s? và Bác s? CKI: 07; Bác s?: 01; ??i h?c: 04.

b. Ch?c n?ng nhi?m v?

- T? ch?c gi?ng d?y nh?ng n?i dung v? ngành n?i khoa, ngo?i khoa và chuyên khoa l? theo k? ho?ch c?a nhà tr??ng

广西快3怎么申请代理- Qu?n ly h?c sinh, sinh viên h?c t?p ly thuy?t, th?c hành, th?c t?p và th?c ??a.

- Nghiên c?u khoa h?c.

14. B? M?N CHíNH TR? - GIáO D?C TH? CH?T –GIáO D?C QU?C PHòNG

a. T? ch?c b? máy

- T?ng s? giáo viên, gi?ng viên và k? thu?t  viên: 09

广西快3怎么申请代理- Trong ?ó: Th?c s?: 03. ??i h?c: 06.

b. Ch?c n?ng nhi?m v?

- T? ch?c gi?ng d?y nh?ng n?i dung: chính tr?, giáo d?c th? ch?t và giáo d?c qu?c phòng theo k? ho?ch c?a nhà tr??ng

广西快3怎么申请代理- Qu?n ly h?c sinh, sinh viên h?c t?p ly thuy?t, th?c hành, th?c t?p và th?c ??a.

- Nghiên c?u khoa h?c.

15. B? M?N V?N HóA – TIN H?C – NGOAI NG?

a. T? ch?c b? máy

广西快3怎么申请代理- T?ng s? giáo viên, gi?ng viên và k? thu?t  viên:14

- Trong ?ó: Th?c s?: 07; ??i h?c: 6; Trung c?p: 01

b. Ch?c n?ng nhi?m v?

- T? ch?c gi?ng d?y nh?ng n?i dung v? v?n hóa c? b?n: Toán, hóa, sinh, v?t ly -ly sinh, ngo?i ng? theo k? ho?ch c?a nhà tr??ng.

广西快3怎么申请代理- Qu?n ly h?c sinh, sinh viên h?c t?p ly thuy?t, th?c hành, th?c t?p và th?c ??a.

- Nghiên c?u khoa h?c.

16. B? M?N Y H?C C? S?

a. T? ch?c b? máy

- T?ng s? giáo viên, gi?ng viên và k? thu?t  viên: 12

广西快3怎么申请代理- Trong ?ó: Ti?n s?: 01; Nghiên c?u sinh:01; Th?c s?: 02. ??i h?c: 6; Cao ??ng: 01; Trung c?p : 01.

b. Ch?c n?ng nhi?m v?

- T? ch?c gi?ng d?y nh?ng n?i dung: Y h?c c? s? và xét nghi?m  theo k? ho?ch c?a nhà tr??ng

- Qu?n ly h?c sinh, sinh viên h?c t?p ly thuy?t, th?c hành, th?c t?p và th?c ??a.

- Nghiên c?u khoa h?c.

17. B? M?N Y T? C?NG ??NG

a. T? ch?c b? máy

广西快3怎么申请代理- T?ng s? giáo viên, gi?ng viên và k? thu?t  viên: 08

广西快3怎么申请代理- Trong ?ó:Nghiên c?u sinh: 01; Th?c s?: 07.

b. Ch?c n?ng nhi?m v?

- T? ch?c gi?ng d?y nh?ng n?i dung v? Y t? c?ng ??ng và truy?n nhi?m theo k? ho?ch c?a nhà tr??ng

- Qu?n ly h?c sinh, sinh viên h?c t?p ly thuy?t, th?c hành, th?c t?p và th?c ??a.

- Nghiên c?u khoa h?c.

18. TRUNG T?M TH?C HàNH KHáM CH?A B?NH

a. T? ch?c b? máy

- T?ng s? giáo viên, gi?ng viên và k? thu?t  viên: 14

- Trong ?ó: Ti?n s?: 01; ??i h?c và Bác s? 08; Cao ??ng:03; Trung c?p: 02

b.Ch?c n?ng nhi?m v?

广西快3怎么申请代理- Th?c hi?n khám, ch?a b?nh cho cán b?, h?c sinh, sinh viên c?a nhà tr??ng và nhan dan.

- Là c? s? th?c hành các chuyên khoa l? cho h?c sinh, sinh viên.

19. TRUNG T?M TH?NG TIN TH? VI?N Và IN ?N

a.T? ch?c b? máy:

-T?ng s?: 07 cán b?

- Trong ?ó: Th?c s? 01; ??i h?c: 02; Cao ??ng:01; Trung c?p: 03

b. Ch?c n?ng, nhi?m v?

Trung tam Th?ng tin Th? vi?n- In ?n có ch?c n?ng thu th?p, l?u tr?, qu?n ly th?ng tin, t? li?u, tri?n khai ho?t ??ng th? vi?n. Xay d?ng k? ho?ch và t? ch?c in ?n, l?u b?n n?i b? và phát hành giáo trình, tài li?u h?c t?p theo ?úng qui ??nh hi?n hành, ph?c v? c?ng tác gi?ng d?y và nghiên c?u khoa h?c c?a cán b?, viên ch?c và h?c sinh- sinh viên c?a nhà tr??ng.

20. TRUNG T?M ?àO T?O THEO NHU C?U X? H?I

a.T? ch?c b? máy:

广西快3怎么申请代理-T?ng s?: 03 cán b?

- Trong ?ó: Th?c s? 01; C? nhan: 01; Trung c?p; 01.

b. Ch?c n?ng, nhi?m v?

广西快3怎么申请代理Trung tam ?ào t?o theo nhu c?u x? h?i có ch?c n?ng tham m?u, giúp Hi?u tr??ng ti?p th?, khai thác và ph?i h?p t? ch?c các ho?t ??ng d?ch v? v? ?ào t?o, t? v?n, chuy?n giao k? thu?t trong l?nh v?c y h?c cho cán b?, viên ch?c y t? và các ??i t??ng có nhu c?u, theo các quy ??nh c?a pháp lu?t hi?n hành (bao g?m t?t c? các lo?i hình ?ào t?o d?ch v? ngoài Ngan sách Nhà n??c c?p tr?c ti?p cho Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng).

21. TRUNG T?M NGO?I NG?-TIN H?C

a.T? ch?c b? máy:

广西快3怎么申请代理-T?ng s?: 03 cán b?

广西快3怎么申请代理- Trong ?ó: Th?c s? 02; ??i h?c: 01

b. Ch?c n?ng, nhi?m v?

Trung tam Ngo?i ng? -Tin h?c có ch?c n?ng t? ch?c ?ào t?o, b?i d??ng ngo?i ng? th?c hành và tin h?c theo hình th?c v?a h?c v?a làm, h?c t? xa, t? h?c có h??ng d?n… cho h?c sinh, sinh viên nhà tr??ng và các ??i t??ng có nhu c?u trong và ngoài tr??ng.

广西快3怎么申请代理+?i?u tra nhu c?u h?c t?p, tin h?c trong và ngoài tr??ng, trên c? s? ?? xu?t v?i Ban Giám hi?u k? ho?ch m? l?p ?ào t?o, b?i d??ng ?áp ?ng nhu c?u c?a ng??i h?c.

+T? ch?c th?c hi?n các ch??ng trình giáo d?c:

-Ch??ng trình ngo?i ng? c?p ch?ng ch? qu?c gia A, B, C và các lo?i hình ch?ng ch? qu?c t? khác (TOEIC, TOEFL, IELTS, ch?ng ch? ti?ng Anh theo khung n?ng l?c ngo?i ng? 6 b?c Chau ?u…)

-Ch??ng trình tin h?c ?ng d?ng trình ?? A, B; ch?ng ch? Chu?n k? n?ng s? d?ng CNTT c? b?n, Chu?n k? n?ng s? d?ng CNTT nang cao.

-Các ch??ng trình b?i d??ng ngo?i ng?, tin h?c khác ?áp ?ng nhu c?u c?a ng??i h?c.

+Th?c hi?n các c?ng vi?c khác có liên quan ??n ngo?i ng? nh? biên d?ch, phiên d?ch ho?c liên quan ??n tin h?c nh? l?p trình, cài ??t ph?n m?m.

广西快3怎么申请代理+T? ch?c ki?m tra, liên k?t c?p ch?ng ch? cho các h?c viên c?a Trung tam ?? hoàn thành ch??ng trình theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o.

广西快3怎么申请代理+Liên k?t v?i các Trung tam, các c? s? ngo?i ng? và tin h?c khác t? ch?c ?ào t?o, b?i d??ng, ki?m tra, c?p ch?ng ch? ngo?i ng?, tin h?c, c?ng ngh? th?ng tin.

Qu?ng cáo
  • Y hà n?i 2
Video
??i tác
  • AL02
  • AL03
  • AL04
TH?NG Kê TRUY C?P
  • ?ang truy c?p:171
  • Trong ngày: 2580
  • Trong tu?n:21261
  • T?ng l??t truy c?p: 5406092