广西快3怎么申请代理

Giáo viên Ch? nhi?m – Ng??i th?y ??a ?ò trên dòng s?ng cu?c ??i!

Giáo viên Ch? nhi?m – Ng??i th?y ??a ?ò trên dòng s?ng cu?c ??i!

Giáo viên Ch? nhi?m – Ng??i th?y ??a ?ò trên dòng s?ng cu?c ??i!

Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng
Ha Dong medical college
Chào m?ng quy khách ?? truy nh?p vào website c?a Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng

Giáo viên Ch? nhi?m – Ng??i th?y ??a ?ò trên dòng s?ng cu?c ??i!

12/10/2016 00:00:00
Giáo viên Ch? nhi?m – Ng??i th?y ??a ?ò trên dòng s?ng cu?c ??i!
“Vi?c ??y nh? cái mam x?i” nh?ng khi c?n các th?y, các c? v?n lu?n t?n t?y ?áp ?ng vì nh?ng h?c sinh, sinh viên c?a mình!

广西快3怎么申请代理(Trích Bài phát bi?u c?a C? nhan Nguy?n Hoài Linh – Chuyên viên Phòng Qu?n ly H?c sinh – Sinh viên t?i H?i ngh? Giáo viên Ch? nhi?m Quy II - 2012)

 

 

广西快3怎么申请代理............

Kính th?a các th?y, các c?!

C?ng tác c?a m?t giáo viên ch? nhi?m th?c s? r?t nhi?u nh?c nh?n, v?t v?. Là chuyên viên c?a Phòng Qu?n ly H?c sinh – Sinh viên, ???c g?n bó và ti?p xúc nhi?u v?i c?ng vi?c c?a các th?y c? giáo viên ch? nhi?m, em m?i ph?n nào hi?u ???c và cho phép em ???c dành m?t chút th?i gian ?? chia s? v?i nh?ng b?n r?n, lo toan và s? t?n t?y, h?t lòng vì h?c trò c?a các th?y các c?!

广西快3怎么申请代理Là ng??i giáo viên lu?n song hành và sát cánh cùng các sinh viên trong su?t quá trình h?c t?p t?i tr??ng. Các th?y c? giáo ch? nhi?m v?i bao b?n b? c?ng vi?c chuyên m?n, gi?ng d?y, nghiên c?u khoa h?c, biên so?n giáo trình, ho?t ??ng phong trào, r?i vi?c gia ?ình, vi?c c?a m?t bác s?, vi?c "business" trên th??ng tr??ng... vi?c gì c?ng r?t quan tr?ng! Nh?ng các th?y, các c? lu?n ?áp ?ng và h? tr? nhi?t tình m?i khi các h?c trò c?a mình c?n ??n. Qu? th?t c?ng vi?c “tr?m th? bà gi?n”, vi?c to có, vi?c quan tr?ng có, vi?c nh? có, vi?c c?a c? l?p có, r?i vi?c c?a cá nhan 1 - 2 sinh viên c?ng v?n ph?i ??n tay các th?y, các c?; Nh? là n?i tr? ? nhà ngày ch? nh?t, r?t nhi?u vi?c, toàn vi?c kh?ng tên và khó báo cáo… Mà làm c?ng tác chuyên m?n, h?t gi? hành chính còn có th? ngh? ng?i, t?m gác l?i trách nhi?m ch? làm giáo viên ch? nhi?m, ??i khi ngoài gi? hành chính v?n ph?i khoác áo và lên ???ng khi có vi?c c?n kíp…

广西快3怎么申请代理Nhà tr??ng còn nhi?u khó kh?n, kho?n b?i d??ng giáo viên ch? nhi?m ch? ?áp ?ng ???c m?t ph?n cho các th?y c? x?ng xe, ?i?n tho?i; ch? th?c s? m?t ?i?u, có g?p m??i l?n nh? th? c?ng v?n ch?a ?ong ??y ???c v?i t?m lòng c?a các th?y c?. “Vi?c ??y nh? cái mam x?i” nh?ng khi c?n các th?y, các c? v?n lu?n t?n t?y ?áp ?ng vì nh?ng h?c sinh, sinh viên c?a mình! Cho nên nói “giáo viên ch? nhi?m nh? ng??i ch? huy lu?n bám sát tr?n ??a c?a mình” là ?úng. Nh?ng mà ch?a ??! Các th?y, các c? ?? g?n bó v?i các h?c trò c?a mình ngoài trách nhi?m c?a m?t giáo viên ch? nhi?m ra; Các th?y, các c? còn g?n bó v?i các em b?ng Tình c?m! G?n bó v?i các em b?ng Tình Th??ng Yêu!

Kính th?a các th?y, các c?!

广西快3怎么申请代理Cho phép em ???c tam s? ??i l?i v? các c? giáo ch? nhi?m c?a em. Trong c? qu?ng th?i gian h?c t?p c?a mình, em có 4 c? giáo ch? nhi?m d?y em nh?ng l?p c?p I, c?p II, c?p III, r?i ??i h?c. Qu? th?c, c? ??i s? kh?ng bao gi? em quên. Các th?y, các c? có th? kh?ng nh? h?t nh?ng h?c trò c?a mình nh?ng là h?c sinh, chúng em kh?ng bao gi? quên m?t chút nào v? các th?y c? giáo ch? nhi?m c?a mình. ?? sát cánh cùng chúng em, giúp ?? chúng em tr?i qua bi?t bao th?ng tr?m trong qu?ng ??i h?c t?p c?a mình. Em ngh? r?ng các b?n sinh viên c?ng nh? em, ch? có m?t mong mu?n: lúc nào ?ó, có m?t c? h?i ?? em có th? ??n ?áp c?ng ?n c?a các c? ?? giúp ?? mình. C?ng tác t?i Phòng Qu?n ly H?c sinh – Sinh viên, em c?ng r?t mong mu?n s? ???c nh? các th?y c?, ???c làm giáo viên ch? nhi?m. Vì ?ó là c? h?i ?? em có th? giúp ?? cho các h?c sinh, sinh viên l?p mình ph? trách.

 

广西快3怎么申请代理Th?a các th?y, các c?! H?c sinh, sinh viên - các em là tài s?n c?a Nhà tr??ng! Vì mai này các em ra tr??ng, các em c?ng hi?n trí tu?, tài n?ng và y ??c ph?c v? ??t n??c, các em tr??ng thành, r?i các em thành ??t… thì ?ó chính là thành c?ng c?a Nhà tr??ng, chính các em s? góp ph?n làm nên th??ng hi?u c?a Nhà tr??ng… Là ng??i giáo viên ch? nhi?m, d?u có v? vàn v?t v? nh?ng c?ng ?n c?a các th?y c? s? ???c các em - nh?ng "l??ng y thành ??t trong t??ng lai", ghi t?c sau trong lòng, ???c tích t? l?i. N?m này qua n?m khác, l?p này qua l?p khác, c?ng ?n c?a các th?y, các c? ngày m?t sau d?y h?n… Kính th?a các th?y, các c?! Qu? th?c em ngh? r?ng kh?ng m?t tài s?n nào có th? sánh b?ng, kh?ng m?t ?i?u h?nh phúc nào, m?t s? thanh th?n và m?n nguy?n nào có th? sánh b?ng ni?m han hoan trong tam kh?m c?a các th?y, các c? khi ?? nang ?? ???c bao th? h? h?c trò! Dù các th?y c? có th? quên các em, nh?ng các em kh?ng bao gi? quên các th?y c? và dù các em kh?ng nói ra nh?ng m?i em (trong s? hàng l?p l?p sinh viên ???c các th?y c? làm ch? nhi?m) lu?n ghi sau trong lòng m?t mong mu?n r?ng: có ???c m?t c? h?i nào ?ó ?? có th? ??n ?áp c?ng ?n c?a các th?y, các c?!

广西快3怎么申请代理Xin kính chúc các th?y, các c? V?n s? bình an! V?n ?i?u nh? y!

Qu?ng cáo
  • Y hà n?i 2
Video
??i tác
  • AL02
  • AL03
  • AL04
TH?NG Kê TRUY C?P
  • ?ang truy c?p:375
  • Trong ngày: 378
  • Trong tu?n:23598
  • T?ng l??t truy c?p: 5437493