广西快3怎么申请代理

Ho?t ??ng ?oàn thanh niên

Ho?t ??ng ?oàn thanh niên

Ho?t ??ng ?oàn thanh niên

Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng
Ha Dong medical college
Chào m?ng quy khách ?? truy nh?p vào website c?a Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng
Ho?t ??ng ?oàn thanh niên
T?ng b?ng ngày h?i hi?n máu tình nguy?n n?m 2019

T?ng b?ng ngày h?i hi?n máu tình nguy?n n?m 2019

Th?c hi?n K? ho?ch s? 98-KH/?TN ngày 03 tháng 3 n?m 2019 c?a ?oàn TNCS H? Chí Minh Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng v? T? ch?c ngày h?i hi?n máu tình nguy?n toàn tr??ng n?m 2019. Sáng ngày 20/3/2019, ?oàn TNCS H? Chí Minh Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng ph?i h?p cùng Vi?n huy?t h?c truy?n máu Trung ??ng, t? ch?c Ngày h?i hi?n máu ch? ?? là “Dòng máu tr? l?n th? V”, v?i s? tham gia h??ng ?ng c?a toàn th? cán b?, gi?ng viên, viên ch?c, ng??i lao ??ng và HSSV trong Nhà tr??ng.

?oàn ??i bi?u Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng báo c?ng dang Bác

?oàn ??i bi?u Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng báo c?ng dang Bác

Trong kh?ng khí thi ?ua s?i n?i c?a tu?i tr? Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng l?p thành tích chào m?ng 87 n?m thành l?p ?oàn TNCS H? Chí Minh. Sáng ngày 10/3/2018, ?oàn ??i bi?u Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng do Ti?n s? Nguy?n ??ng Tr??ng, Bí th? ??ng ?y-Hi?u tr??ng nhà tr??ng làm tr??ng ?oàn ?? ??n qu?ng tr??ng Ba ?ình báo c?ng dang Bác.

Ngày h?i hi?n máu Tình nguy?n n?m 2017

Ngày h?i hi?n máu Tình nguy?n n?m 2017

广西快3怎么申请代理 Th?c hi?n K? ho?ch s? 93-KH/?TN ngày 15 tháng 11 n?m 2017 c?a ?oàn TNCS H? Chí Minh ???c Ban giám hi?u nhà tr??ng phê duy?t v? t? ch?c ngày h?i hi?n máu tình nguy?n toàn tr??ng n?m 2017, thi?t th?c chào m?ng 35 n?m Ngày nhà giáo Vi?t Nam (20/11/1982 - 20/11/2017); chào m?ng k? ni?m 71 n?m Ngày thành l?p H?i ch? th?p ?? Vi?t Nam (23/1946 - 23/11/2017).

Qu?ng cáo
  • Y hà n?i 2
Video
??i tác
  • AL02
  • AL03
  • AL04
TH?NG Kê TRUY C?P
  • ?ang truy c?p:942
  • Trong ngày: 1704
  • Trong tu?n:22776
  • T?ng l??t truy c?p: 5407607