广西快3怎么申请代理

L? b? gi?ng và trao b?ng t?t nghi?p cho sinh viên h? chính quy các l?p cao ??ng ?i?u d??ng khóa 8, c

Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng
Ha Dong medical college
Chào m?ng quy khách ?? truy nh?p vào website c?a Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng

L? b? gi?ng và trao b?ng t?t nghi?p cho sinh viên h? chính quy các l?p cao ??ng ?i?u d??ng khóa 8, cao ??ng h? sinh khóa 4, cao ??ng xét nghi?m khóa 5

08/10/2019 00:00:00
L? b? gi?ng và trao b?ng t?t nghi?p cho sinh viên h? chính quy các l?p cao ??ng ?i?u d??ng khóa 8, cao ??ng h? sinh khóa 4, cao ??ng xét nghi?m khóa 5
Th?c hi?n ch??ng trình ?ào t?o c?a Nhà tr??ng, sáng ngày 03/10/2019 Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng t? ch?c L? b? gi?ng và trao b?ng t?t nghi?p cho sinh viên h? chính quy, các l?p cao ??ng ?i?u d??ng khóa 8, cao ??ng h? sinh khóa 4, cao ??ng xét nghi?m khóa 5 n?m 2019.

       T?i d? bu?i L? b? gi?ng có Th?c s? Lê Th? Thu Trang, Phó hi?u tr??ng – Phó Bí th? ??ng b? nhà tr??ng; Các ??ng chí trong Ban giám hi?u; Phòng ?ào t?o, Phòng Qu?n ly HSSV, giáo viên ch? nhi?m các l?p và ??c bi?t là s? hi?n di?n c?a 736 sinh viên h? chính quy các l?p cao ??ng ?i?u d??ng khóa 8, cao ??ng h? sinh khóa 4, cao ??ng xét nghi?m khóa 5.

        T?i bu?i L? b? gi?ng, Th?c s? Nguy?n Minh Xuyên, Phó tr??ng phòng ph? trách Phòng ?ào t?o ?? t?ng k?t quá trình h?c t?p và c?ng b? k?t qu? t?t nghi?p c?a các em sinh viên. Sau m?t th?i gian dài n? l?c h?c t?p, các em sinh viên h? cao ??ng chính quy các l?p cao ??ng ?i?u d??ng khóa 8, cao ??ng h? sinh khóa 4, cao ??ng xét nghi?m khóa 5 ?? t?t nghi?p v?i t? l? nh? sau: Lo?i gi?i và lo?i khá ??t 37,5%; lo?i trung bình khá ??t 62%, lo?i trung bình ??t 0,5%.

           Phát bi?u t?i L? b? gi?ng, Th?c s? Lê Th? Thu Trang, Phó hi?u tr??ng – Phó Bí th? ??ng b? nhà tr??ng chúc m?ng và ghi nh?n nh?ng thành tích h?c t?p, rèn luy?n c?a các em sinh viên và mong mu?n các em v?i hành trang tri th?c và k? n?ng Nhà tr??ng ?? trang b?, m?i em c?n nang cao chuyên m?n nghi?p v? và ph?m ch?t ??o ??c ngh? nghi?p ?? tr? thành nh?ng cán b? y t? có chuyên m?n gi?i, ??o ??c t?t, t?n t?y, yêu ngh?.

广西快3怎么申请代理Bu?i L? b? gi?ng trang tr?ng này ?? ?ánh d?u th?i kh?c quan tr?ng trong cu?c ??i các em sinh viên, k? t? h?m nay các em ?? chính th?c tr? thành nh?ng th?y thu?c s?n sàng ?ón nh?n nh?ng th? thách, khó kh?n tr??c m?t b??c chan vào con ???ng l?p nghi?p, ?? làm vi?c c?ng hi?n s?c tr? cho s? nghi?p ch?m sóc s?c kh?e c?a nhan dan.

M?t s? hình ?nh bu?i L? b? gi?ng và trao b?ng t?t nghi?p

广西快3怎么申请代理Th?c s? Nguy?n Minh Xuyên, Phó tr??ng phòng ph? trách Phòng ?ào t?o, t?ng k?t quá trình h?c t?p và c?ng b? k?t qu? t?t nghi?p c?a các em sinh viên

Th?c s? Nguy?n Th? ái H??ng, Tr??ng Phòng Qu?n ly HSSV c?ng b? Quy?t ??nh khen th??ng cho các em sinh viên

广西快3怎么申请代理Th?c s? Lê Th? Thu Trang, Phó hi?u tr??ng nhà tr??ng trao b?ng t?t nghi?p cho các em sinh viên

广西快3怎么申请代理Em Tr?n Lan Ph??ng sinh viên cao ??ng ?i?u d??ng l?p K8E phát bi?u c?m ?n các ?n các th?y c? giáo

Các em sinh viên t?ng hoa các th?y c? trong Nhà tr??ng

Các em sinh viên t?ng hoa các th?y c? ch? nhi?m l?p

 

Qu?ng cáo
  • Y hà n?i 2
Video
??i tác
  • AL02
  • AL03
  • AL04
TH?NG Kê TRUY C?P
  • ?ang truy c?p:930
  • Trong ngày: 1692
  • Trong tu?n:22764
  • T?ng l??t truy c?p: 5407595