广西快3怎么申请代理

L? k?t n?p ??ng viên

Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng
Ha Dong medical college
Chào m?ng quy khách ?? truy nh?p vào website c?a Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng

L? k?t n?p ??ng viên

25/09/2019 00:00:00
L? k?t n?p ??ng viên
Th?c hi?n Quy?t ??nh c?a Ban th??ng v? ??ng b? Kh?i các tr??ng ??i h?c và Cao ??ng Hà N?i v? vi?c k?t n?p ??ng viên m?i. Ngày 23/9/2019 Chi b? Khoa h?c c? b?n Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng t? ch?c L? k?t n?p ??ng viên cho 02 qu?n chúng ?u tú ?? ??ng trong hàng ng? c?a ??ng.

T?i d? bu?i L? có ??ng chí Nguy?n ??ng Tr??ng, Bí th? ??ng ?y - Hi?u tr??ng nhà tr??ng; ??ng chí Lê Th? Thu Trang, Phó bí th? ??ng ?y - Phó hi?u tr??ng nhà tr??ng; Các ??ng chí trong ??ng ?y, Bí th? các chi b? tr?c thu?c ??ng b? nhà tr??ng; Các ??ng viên trong Chi b? Khoa h?c c? b?n và 02 qu?n chúng ???c k?t n?p vào ??ng.

L? k?t n?p ??ng viên ???c di?n ra trong kh?ng khí trang nghiêm theo ?i?u l? ??ng. Thay m?t Chi b?, ??ng Nguy?n Th? Th?o, Bí th? Chi b? Khoa h?c c? b?n ??c Quy?t ??nh k?t n?p ??ng và chúc m?ng 02 qu?n chúng ?u tú Nguy?n Xuan Vi?t và Ng? Th? Biên Thùy là viên ch?c c?a B? m?n V?n hóa – Tin h?c – Ngo?i ng?.

T?i bu?i L? k?t n?p ??ng, ??ng chí Nguy?n ??ng Tr??ng, Bí th? ??ng ?y - Hi?u tr??ng nhà tr??ng ?? trao Quy?t ??nh k?t n?p ??ng cho 02 ??ng viên m?i. ??ng chí Bí th? ??ng ?y nhà tr??ng bày t? s? vui m?ng khi th?y Chi b? Khoa h?c c? b?n ngày càng phát tri?n l?n m?nh, c?ng c? thêm l?c l??ng ??ng viên m?i, có trình ?? chuyên m?n cao, ??ng th?i giao nhi?m v? cho 02 ??ng chí ??ng viên m?i ti?p t?c phát huy vai trò, trách nhi?m c?a b?n than trong vi?c tu d??ng, rèn luy?n, ph?n ??u, h?c t?p, nang cao nh?n th?c chính tr? và n?ng l?c chuyên m?n, th?c hi?n t?t nhi?m v? c?a ng??i ??ng viên, góp ph?n xay d?ng Chi b? trong s?ch, v?ng m?nh.

M?t s? hình ?nh c?a bu?i l? k?t n?p ??ng viên m?i

??ng Nguy?n Th? Th?o, Bí th? Chi b? Khoa h?c c? b?n ??c Quy?t ??nh k?t n?p ??ng và chúc m?ng 02 qu?n chúng ?u tú Nguy?n Xuan Vi?t và Ng? Th? Biên Thùy

??ng chí Ph?m Th? Thu H?ng, Phó Bí th? Chi b? Khoa h?c c? b?n nh?n xét qu?n chúng ?u tú

 

 

广西快3怎么申请代理??ng chí Nguy?n ??ng Tr??ng, Bí th? ??ng ?y - Hi?u tr??ng nhà tr??ng  trao Quy?t ??nh k?t n?p ??ng cho ??ng viên m?i Ng? Th? Biên Thùy

广西快3怎么申请代理??ng chí Nguy?n ??ng Tr??ng, Bí th? ??ng ?y - Hi?u tr??ng nhà tr??ng trao Quy?t ??nh k?t n?p ??ng cho ??ng viên m?i Nguy?n Xuan Vi?t

广西快3怎么申请代理??ng Nguy?n Th? Th?o, Bí th? Chi b? Khoa h?c c? b?n t?ng hoa chúc m?ng ??ng viên m?i

广西快3怎么申请代理Các ??ng viên trong Chi b? Khoa h?c c? b?n t?ng hoa chúc m?ng 02 ??ng viên m?i

 

Qu?ng cáo
  • Y hà n?i 2
Video
??i tác
  • AL02
  • AL03
  • AL04
TH?NG Kê TRUY C?P
  • ?ang truy c?p:927
  • Trong ngày: 1689
  • Trong tu?n:22761
  • T?ng l??t truy c?p: 5407592