广西快3怎么申请代理

N?i quy - Quy ch?

N?i quy - Quy ch?

N?i quy - Quy ch?

Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng
Ha Dong medical college
Chào m?ng quy khách ?? truy nh?p vào website c?a Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng
N?i quy - Quy ch?
QUY ??NH X? LY K? LU?T ??I V?I H?C SINH, SINH VIêN NGH? H?C

QUY ??NH X? LY K? LU?T ??I V?I H?C SINH, SINH VIêN NGH? H?C

广西快3怎么申请代理Nh?m nang cao ch?t l??ng ?ào t?o và t?ng c??ng c?ng tác qu?n ly h?c sinh-sinh viên hi?u qu?.

M??i hai ?i?u Y ??c

M??i hai ?i?u Y ??c

1.?Chǎm sóc s?c kho? cho m?i ng??i là ngh? cao quy. Khi ?? t? nguy?n ??ng trong hàng ng? y t? ph?i nghiêm túc th?c hi?n l?i d?y c?a Bác H?. Ph?i?có?l??ng tam và trách nhi?m cao, h?t lòng yêu ngh?, lu?n rèn luy?n nang cao ph?m ch?t ??o ??c c?a th?y thu?c. Kh?ng ng?ng h?c t?p và tích c?c nghiên c?u khoa h?c ?? nang cao trình ?? chuyên m?n. S?n sàng v??t qua m?i khó khǎn gian kh? vì s? nghi?p chǎm sóc và b?o v? s?c kh?e nhan dan.

Quy?n và ngh?a v? c?a H?c sinh, Sinh viên

Quy?n và ngh?a v? c?a H?c sinh, Sinh viên

H?c sinh, sinh viên ???c t? ch?c thành l?p h?c theo ngành ?ào t?o và theo khoá h?c. M?i l?p h?c l?i ???c chia thành các t? phù h?p v?i vi?c t? ch?c ?i th?c hành, th?c t?p c?a HSSV, Hi?u tr??ng quy?t ??nh s? l??ng h?c viên và vi?c chia t? m?i l?p trên c? s? ?? ngh? c?a Ph?ng ?ào t?o và ph?ng Qu?n ly HS-SV. Qu?n ly l?p có 1 giáo viên ch? nhi?m, 1 l?p tr??ng và 2 l?p phó.

N?i quy Ky túc xá

N?i quy Ky túc xá

N?i dung này áp d?ng cho t?t c? h?c sinh, sinh viên ???c ? trong Ky túc xá (KTX) Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng sau khi ?? th?c hi?n ?? các th? t?c ???c quy ??nh :

Qu?ng cáo
  • Y hà n?i 2
Video
??i tác
  • AL02
  • AL03
  • AL04
TH?NG Kê TRUY C?P
  • ?ang truy c?p:1014
  • Trong ngày: 1776
  • Trong tu?n:22848
  • T?ng l??t truy c?p: 5407679