广西快3怎么申请代理

Quá trình hình thành và phát tri?n

Quá trình hình thành và phát tri?n

Quá trình hình thành và phát tri?n

Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng
Ha Dong medical college
Chào m?ng quy khách ?? truy nh?p vào website c?a Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng
Quá trình hình thành và phát tri?n

Tr??ng cao ??ng Y t? Hà ??ng 50 n?m xay d?ng và phát tri?n (1960-2010)

         N?m trên ??a bàn Hà ??ng, Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng g?n li?n v?i s? phát tri?n c?a t?nh Hà ??ng, t?nh Hà Tay (c?) và thành ph? Hà N?i ngày nay. T? trung tam Th? ?? qua c?u Tr?ng kho?ng 1 km, có m?t ng?i tr??ng ?ào t?o cán b? y t? n?m khiêm t?n bên con ph? nh? - 39 Nguy?n Vi?t Xuan, cách tr?c ???ng Quang trung ch?ng 200m - ?ó chính là Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng. N?i ?ay có bi?t bao th? h? cán b?, giáo viên dày c?ng ?óng góp xay d?ng vì s? nghi?p ?ào t?o ngu?n nhan l?c y t?, song c?ng ít ai bi?t ??n nhà tr??ng ???c hình thành t? bao gi?, có nh?ng n?m tháng xay d?ng và phát tri?n thành Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng nh? th? nào?

Sau ?ay là khái quát quá trình xay d?ng và phát tri?n c?a nhà tr??ng:

          1- Giai ?o?n t? n?m 1960 ??n n?m 1975:            

            Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng ???c thành l?p ngày 26/10/1960 v?i tên g?i là Tr??ng Y s? Hà ??ng, th?y Hi?u tr??ng ??u tiên là ??ng chí Phó Ty Y t? kiêm B?nh vi?n tr??ng B?nh vi?n Hà ??ng. Tr??ng tr?c thu?c B? Y t?, lúc ??u ? Phùng Khoang, x? Trung V?n, huy?n T? Liêm, t?nh Hà ??ng. N?m 1962 tr??ng ???c chuy?n v? s? 8 ph? ?oàn Tr?n Nghi?p, th? x? Hà ??ng (còn tên g?i khác là khu ??m - nay là 39 Nguy?n Vi?t Xuan, ph??ng Quang Trung - qu?n Hà ??ng). Tr??ng r?ng trên 5 hecta, ???c xay d?ng m?i các d?y nhà mái ngói khang trang; có khu làm vi?c c?a Ban Giám hi?u và cán b? giáo viên; khu gi?ng ???ng; khu ky túc xá h?c sinh và khu t?p th? cho cán b? nhan viên. Nhà tr??ng còn có san bóng ?á và bóng chuy?n, th??ng xuyên t? ch?c thi ??u giao h?u v?i các tr??ng và m?t s? c? quan trên ??a bàn. Giáo viên c? h?u lúc ?ó ch? có 15 ng??i do B? Y t? c? v?. Giáo viên th?nh gi?ng là các y, bác s?, d??c s? c?a B?nh vi?n ?a khoa Hà ??ng. L?u l??ng h?c sinh kho?ng 200 ng??i. 

N?m 1965 t?nh Hà ??ng và t?nh S?n Tay sáp nh?p thành t?nh Hà Tay, tr??ng ???c ??i tên là Tr??ng Y s? Hà Tay. Th?i k? này ?? qu?c M? m? r?ng chi?n tranh ?ánh phá mi?n B?c b?ng kh?ng quan, nhà tr??ng ph?i ?i s? tán nhi?u n?i. Lúc ??u tr??ng s? tán ? H?u Xá, Tr?n ??ng huy?n ?ng Hoà, sau ?ó s? tán ??n các x? Ph??ng Trung, ??ng Mai, Phú L??ng  thu?c huy?n Thanh Oai; x? Qu?ng B?, H?p ??ng thu?c huy?n Ch??ng M?; x? ??ng La huy?n Hoài ??c... Các h? ???c ?ào t?o là: y s? chính quy, y s? dan l?p, d??c s? trung c?p, y tá s? c?p, b? túc v?n hoá c?p 2 cho cán b? y t? x? h?c ti?p lên y s?. L?u l??ng h?c sinh có n?m lên ??n trên 1.800 ng??i. Nh?ng n?m này, các l?p h?c ph?i bám theo B?nh vi?n ?a khoa Hà Tay và các b?nh vi?n Van ?ình và b?nh vi?n huy?n Thanh Oai, Ch??ng M?, Th??ng Tín, Phú Xuyên, Hoài ??c…, m?i huy?n có ít nh?t 2 l?p, có ch? nu?i và giáo viên ch? nhi?m l?p ?i theo; các th?y, c? giáo mang ba l? ?i d?y l?u ??ng d??i m?a bom b?o ??n h?t huy?n này ??n huy?n khác, khó kh?n, ác li?t nh? v?y nh?ng v?n so?n giáo trình, giáo án ??y ??. H?c sinh t?t nghi?p ra tr??ng ???c ?i?u ??ng cho các ??n v? y t? trong t?nh và có 456 Y s? tình nguy?n vào Quan ??i ?i chi?n tr??ng B và 55 Y s? ?i chi?n tr??ng C…Nhi?u th?y, trò c?a tr??ng tham gia t? v? b?n máy bay M? và c?p c?u chi?n th??ng; M?t k? ni?m kh?ng quên là ngày 29/7/1967 h?c sinh y s? khoá 16 ?ang h?c ? Chu?ng – x?  Ph??ng Trung, Thanh Oai ?? cùng các y, bác s? B?nh vi?n huy?n Thanh Oai c?p c?u trên 30 n?n nhan b? th??ng do máy bay gi?c M? ném bom th? tr?n Kim Bài và ?? cùng dan quan x? Ph??ng Trung b?t s?ng phi c?ng M?.

广西快3怎么申请代理 N?m 1969, tr??ng ???c phan c?p v? t?nh qu?n ly. Ban Giám hi?u và các phòng ch?c n?ng c?a nhà tr??ng t? n?i s? tán tr? v? Tr??ng c? ? t?m Khu B thu?c C?ng ty v?t t? y t? và Trung tam Ki?m nghi?m D??c ph?m hi?n nay (Khu A do ??n v? K15 c?a U? Ban th?ng nh?t Trung ??ng qu?n ly s? d?ng), các l?p v?n h?c ? các n?i s? tán thu?c huy?n Thanh Oai và ?ng Hoà…N?m 1970, quy m? ?ào t?o gi?m còn kho?ng 500 h?c sinh, bao g?m các h?: y s? chính quy (khoá 19, khoá 20), y s? dan l?p ( khoá 9,  khoá 10), y tá s? c?p, b? túc v?n hoá c?p 2. H?c sinh h?u h?t là con em trong t?nh. N?m 1972, ?? qu?c M? leo thang chi?n tranh l?n th? hai, d??i làn bom ??n c?a gi?c M?, giáo viên và h?c sinh c?a nhà tr??ng ?? d?a vào dan, t? làm l?y nhà ?? h?c, ?? ?, khó kh?n v?t v?, thi?u th?n tr?m b?, nh?ng tr??ng v?n hoàn thành t?t nhi?m v? ?ào t?o, nhi?u h?c sinh ra tr??ng ?? ?i chi?n tr??ng, ho?c v? các b?nh vi?n và tr?m y t? x? c?ng tác. ??u n?m 1973, Hi?p ??nh Pa- ri v? hoà bình ? Vi?t Nam ???c ky k?t, các l?p h?c sinh t? n?i s? tán ?? v? h?c t?p t?i khu B c?a tr??ng.

          2- Giai ?o?n t? n?m 1976 ??n n?m 1990:

        N?m 1976 U? Ban th?ng nh?t Trung ??ng và t?nh bàn giao l?i toàn b? khu A cho nhà tr??ng qu?n ly, quy m? ?ào t?o lúc này còn kho?ng 400 h?c sinh (4 l?p ?i?u d??ng khoá 6, 7, 8; 3 l?p h? sinh khoá 6, 7, 8 và 2 l?p y tá s? c?p). Cu?i n?m 1976 t?nh Hà Tay và t?nh Hoà Bình sáp nh?p thành t?nh Hà S?n Bình, Tr??ng ???c ??i tên là Tr??ng Trung h?c Y t? Hà S?n Bình. Th?i k? này ??t n??c th?ng nh?t, t?p trung xay d?ng CNXH và b?o v? t? qu?c XHCN. N?m 1976 th?c hi?n 5 quan ?i?m c?a ??ng v? c?ng tác y t?, B? Y t? ?? phát ??ng phong trào 5 d?t ?i?m trong ngành. Tháng 9/1978 t?i Almaata T? ch?c Y t? Th? gi?i (WHO) ?? ra tuyên ng?n th?c hi?n m?c tiêu “s?c kho? cho m?i ng??i ??n n?m 2000” mà bi?n pháp chi?n l??c là “ch?m sóc s?c kho? ban ??u”. Lúc này nhi?m v? ?ào t?o c?a nhà tr??ng c?ng ???c thay ??i, nhi?m v? ch? y?u c?a tr??ng là ?ào t?o các h?: ?i?u d??ng trung c?p, h? sinh trung c?p, y s? c? s?, y s? mi?n núi, y s? qu?n ly s?c kho? t?i nhà, y tá s? c?p, các l?p ngo?i ng? Anh, Nga, Pháp cho các bác s?, d??c s? c?a t?nh Hà S?n Bình ?i h?c chuyên khoa c?p I, II và ?i làm chuyên gia y t? cho m?t s? n??c chau Phi. N?m 1978 nhà Tr??ng còn ?ào t?o cho t?nh Lu?ng Pha B?ng (n??c c?ng hoà dan ch? nhan dan Lào) m?t l?p y s?. Ngoài nhi?m v? ?ào t?o c?a tr??ng, các n?m 1977, 1978 và 1979 nhà tr??ng ?? c? giáo viên vào chi vi?n cho Tr??ng Trung h?c Y t? t?nh H?u Giang. N?m 1980 - 1981 tr??ng còn là c? s? ?ào t?o bác s? chuyên khoa c?p I, II (h? ??c cách) c?a B? Y t? và ph?i h?p v?i tr??ng ??i h?c Y Hà N?i t? ch?c ?ào t?o các l?p bác s? chuyên khoa I chuyên ngành N?i, Ngo?i, S?n cho các bác s? trong t?nh.

C? s? h? t?ng nhà tr??ng sau g?n 30 n?m xay d?ng và do ?nh h??ng c?a cu?c chi?n tranh phá ho?i nên b? xu?ng c?p,  gi?ng ???ng và phòng th?c hành thi?u, nh? s? quan tam c?a UBND t?nh Hà S?n Bình và t? ch?c APHEDA (Australia) tài tr?, tr??ng ???c xay d?ng m?i m?t khu nhà gi?ng ???ng 3 t?ng có di?n tích g?n 1.100 m2 và c?i t?o 2 d?y nhà làm vi?c c?a Ban Giám hi?u và các phòng/b? m?n g?m 18 phòng thành nhà mái b?ng m?t t?ng kiên c?.

          3- Giai ?o?n t? n?m 1991 ??n n?m 2000:

广西快3怎么申请代理Tháng 11 n?m 1991 tách t?nh Hà S?n Bình, t?nh Hà Tay ???c tái l?p. Tr??ng mang tên Tr??ng Trung h?c Y t? Hà Tay. ?ay là giai ?o?n ti?n hành c?ng cu?c ??i m?i c?a ??t n??c m?t cách toàn di?n và sau r?ng. Th?i k? này m?c tiêu ?ào t?o c?a nhà tr??ng là “H??ng v? y t? c? s?”, ?ào t?o ngu?n nhan l?c ?? tham gia c?ng c? và phát tri?n h? th?ng y t? c? s?. Nhà tr??ng ?? ?a d?ng hoá các lo?i hình ?ào t?o nh?: y s? s?n - nhi, y s? y h?c dan t?c, y s? ?a khoa, ?i?u d??ng trung c?p, d??c tá, nhan viên y t? th?n b?n và tham gia t?p hu?n các ch??ng trình y t? nh?: qu?n ly b?nh vi?n tuy?n huy?n, giám sát các ch??ng trình y t? tuy?n x?, ch?m sóc s?c kho? sinh s?n, ch?m sóc s?c kho? tr? em. ??c bi?t ? giai ?o?n 1999 ??n 2000 nhà tr??ng ???c B? Y t? và S? Y t? giao cho ?ào t?o, t?p hu?n cho trên 2000 l??t cán b? y t? c?a 14 huy?n, th? x? và 325 x? - ph??ng - th? tr?n v? 5 m?-dun c?a d? án “H? tr? y t? Qu?c gia”. Tham gia so?n th?o ch??ng trình ?ào t?o ?i?u d??ng tr??ng, H? sinh tr??ng… cho m?t s? t?nh. Giai ?o?n này nhà tr??ng ?? chú tr?ng c?i t?o, nang c?p nhà gi?ng ???ng 3 t?ng và 2 d?y nhà n?i trú c?a h?c sinh, ??u t? trang b? h? th?ng máy vi tính cho các b? m?n và phòng th?c hành, mua s?m m? hình, h?c c? ?? m? r?ng các m? ngành ?ào t?o.

        4- Giai ?o?n t? n?m 2001 ??n 2010:

  

         ?ay là th?i k? kinh t? ??t n??c và c?a t?nh phát tri?n m?nh, nhà tr??ng ???c t?nh duy?t quy ho?ch t?ng th? v? c? s? h? t?ng và ???c c?p v?n ??u t? xay d?ng cho các c?ng trình nh?: nhà gi?ng ???ng 3 t?ng có di?n tích g?n 1.200 m2, nhà làm vi?c c?a Hi?u b? và các phòng ch?c n?ng 2 t?ng có di?n tích trên 500 m2, m?t khu ky túc xá 4 t?ng cho 400 h?c sinh ? n?i trú và mua s?m các trang thi?t b? cho phòng h?c, các phòng th?c hành ?? ph?c v? c?ng tác gi?ng d?y c?a nhà tr??ng. C?ng tác nghiên c?u khoa h?c ???c ??y m?nh, m?t s? ?? tài c?p B? và c?p t?nh ???c H?i ??ng nghi?m thu ?ánh giá ??t lo?i xu?t s?c. Tr??ng ?? tham gia biên so?n ch??ng trình ?ào t?o h? ?i?u d??ng trung c?p 2 n?m, ???c B? Y t? th?ng qua và làm tài li?u gi?ng d?y cho các tr??ng Trung h?c y t? trong toàn qu?c.

广西快3怎么申请代理       T? n?m 2007 nhà tr??ng ti?p t?c tham gia D? án “T?ng c??ng n?ng l?c h? th?ng y t? c? s? (giai ?o?n 1, 2007 - 2010)” do t? ch?c Liên minh toàn c?u v? Vac-xin và tiêm ch?ng (GAVI) vi?n tr?, ??n nay ?? ?ào t?o xong 19 l?p y tá s? c?p cho g?n 1000 h?c sinh ?? làm nhan viên y t? th?n b?n và t?p hu?n các l?p ng?n h?n cho trên 1000 cán b? c?a 14 Trung tam y t? qu?n/huy?n và 327 tr?m y t? x? v? ch?m sóc s?c kho? sinh s?n, tiêm ch?ng, l?p k? ho?ch y t? và giám sát ?ánh giá các ch??ng trình y t? t?i tuy?n y t? c? s?.

       Th?c hi?n Ngh? quy?t s? 14 c?a T?nh u? và Quy ho?ch phát tri?n ngành y t? t?nh Hà Tay, giai ?o?n t? 2001 ??n 2010, trong ?ó có m?c tiêu nang c?p tr??ng thành tr??ng cao ??ng y t?. T? n?m 2006 nhà tr??ng ?? tích c?c, ch? ??ng l?p ?? án trình các c?p có th?m quy?n phê duy?t. Ngày 31/10/2007 B? Giáo d?c và ?ào t?o có Quy?t ??nh s? 6874 nang c?p tr??ng Trung h?c Y t? Hà Tay thành tr??ng Cao ??ng Y t? Hà Tay. Sau m?t th?i gian chu?n b?, ngày 12/7/2008 tr??ng ???c UBND t?nh Hà Tay và S? Y t? chính th?c c?ng b? Quy?t ??nh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o. Tháng 8/2008 t?nh Hà Tay và thành ph? Hà N?i sáp nh?p theo Ngh? quy?t s? 15 c?a Qu?c h?i khoá XII, tr??ng ???c ??i tên thành tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng, tr?c thu?c S? Y t? Hà N?i. Ngày 10/8/2010 U? ban nhan dan thành ph? Hà N?i ban hành Quy?t ??nh s? 3904/Q?-UBND chuy?n tr??ng v? tr?c thu?c UBND Thành ph? qu?n ly.

广西快3怎么申请代理          V? c? c?u t? ch?c c?a Tr??ng có 9 b? m?n và 5 phòng ch?c n?ng; s? cán b? viên ch?c c?a tr??ng là 104 ng??i, trong ?ó 80 ng??i có trình ?? ??i h?c và trên ??i h?c, g?m có: 2 ti?n s? y khoa, 26 th?c s? và bác s? chuyên khoa c?p I, c?p II, 13 bác s? ?a khoa, 7 d??c s? ??i h?c, 6 c? nhan ?i?u d??ng, 6 c? nhan ngo?i ng? - tin h?c, 20 ??i h?c khác. Gi?ng viên c? h?u c?a tr??ng có 67 ng??i, chi?m t? l? 64,5% t?ng s? cán b?, viên ch?c c?a tr??ng. T? khi tr??ng lên Cao ??ng ngu?n nhan l?c tr?c ti?p tham gia gi?ng d?y có s? phát tri?n nhanh v? s? l??ng và ch?t l??ng, t? l? gi?ng viên có kinh nghi?m gi?ng d?y, có trình ?? trên ??i h?c, trình ?? s? ph?m và trình ?? ngo?i ng? t?ng. Ngoài ra nhà tr??ng có trên 30 gi?ng viên th?nh gi?ng là ti?n s?, th?c s?, bác s?, d??c s?, c? nhan ?i?u d??ng…?ang c?ng tác t?i b?nh vi?n ?a khoa Hà ??ng, b?nh vi?n y h?c c? truy?n Hà ??ng, H?c vi?n Quan y, b?nh vi?n 103 và các Trung tam y t? tr?c thu?c S? Y t? thành ph?. ?? ?áp ?ng nhu c?u ?ào t?o nhi?u m? ngành trong nh?ng n?m t?i, nhà tr??ng ?? c? nhi?u gi?ng viên theo h?c cao h?c và nghiên c?u sinh t?i tr??ng ??i h?c Y Hà N?i, ??i h?c D??c Hà N?i và H?c vi?n Quan y và ?ang tuy?n d?ng các cán b? y t? có trình ?? ??i h?c và trên ??i h?c, có nguy?n v?ng v? tr??ng làm c?ng tác ?ào t?o.

        V? quy m? ?ào t?o hi?n nay c?a tr??ng trên 3700 h?c sinh, sinh viên, trong ?ó có g?n 600 sinh viên h? cao ??ng ?i?u d??ng (tuy?n sinh n?m 2009 và n?m 2010), s? còn l?i là h? trung c?p ?ang h?c theo các m? ngành: ?i?u d??ng, h? sinh, d??c s? trung c?p và h? chuy?n ??i t? y s? sang ?i?u d??ng... Do có uy tín và kinh nghi?m trong ?ào t?o cán b? y t?, nên s? h?c sinh, sinh viên c?a tr??ng sau khi t?t nghi?p ra tr??ng ph?n l?n ???c các c? s? y t? c?ng và y t? t? nhan ti?p nh?n vào làm vi?c.

广西快3怎么申请代理         V? c? s? h? t?ng, hi?n nay nhà tr??ng có 02 Khu nhà 3 t?ng b? trí 18 gi?ng ???ng, trong ?ó có 9 gi?ng ???ng ???c trang b? h? th?ng máy chi?u Projector; 12 phòng th?c hành y d??c, 1 phòng tin h?c, các b? m?n ??u ???c trang b? máy tính xách tay (laptop); m?t nhà th? ch?t ?a n?ng; m?t khu ky túc xá 4 t?ng cho 400 sinh viên ? n?i trú. N?m 2009 và 2010 ???c s? quan tam c?a thành ph?, nhà tr??ng ???c ??u t? xay d?ng m?i khu gi?ng ???ng, th? vi?n 7 t?ng, m?t nhà ky túc xá 5 t?ng, m?t nhà ?n và cau l?c b?, tr?m y t? 3 t?ng v?i t?ng m?c ??u t? trên 40 t? ??ng, và ???c ??u t? trên 2 t? ??ng mua s?m trang thi?t b? và m? hình h?c c?. Tháng 9/2010 nhà tr??ng ?? ???c UBND Thành ph? phê duy?t d? án ??u t? nang c?p trang thi?t b? và m? hình h?c t?p cho giai ?o?n 2010-2012 tr? giá 21 t? ??ng và ?ang trình Thành ph? cho ch? tr??ng l?p d? án ?i?u ch?nh, b? sung quy ho?ch m?t b?ng, trong ?ó d? ki?n xay d?ng ??n n?m 2015 m?t khu gi?ng ???ng 11 t?ng, m?t trung tam tin h?c và ngo?i ng?, c?i t?o toàn b? h? th?ng ???ng n?i b?, san ch?i, v??n hoa cay c?nh và h? th?ng ?i?n chi?u sáng...

        50 n?m xay d?ng và phát tri?n, tr?i qua bao khó kh?n v?t v?, nh?ng v?i s? n? l?c ph?n ??u c?a t?p th? cán b?, giáo viên và h?c sinh qua nhi?u th? h?, nhà tr??ng ?? ??t ???c nh?ng thành tích ?áng ghi nh?n: Tr??ng ?? ?ào t?o ???c 28.270 cán b? y t? thu?c các h?: Cao ??ng ?i?u d??ng, y s?,  y s? s?n - nhi, y s? y h?c dan t?c, ?i?u d??ng tr??ng, ?i?u d??ng trung c?p, H? sinh trung c?p, D??c s? trung c?p, y tá và d??c tá, và liên k?t ?ào t?o h?n 200 bác s? và d??c s? chuyên khoa c?p I. Có trên 50 giáo viên ???c c?ng nh?n là giáo viên d?y gi?i các c?p. Nhi?u cán b? và h?c sinh h?c t?p và c?ng tác t?i tr??ng ?? tr??ng thành, nhi?u ng??i sau khi ra tr??ng ?? ph?n ??u tr? thành Phó Giám ??c S? Y t?, Giám ??c b?nh vi?n, Giám ??c trung tam y t?, bác s?, d??c s? ??i h?c, bác s? chuyên khoa c?p I, c?p II, th?c s?, và th?y thu?c ?u tú…

        Các danh hi?u thi ?ua nhà tr??ng ?? ??t ???c:

- Huan ch??ng Lao ??ng H?ng Ba n?m 2000.

- Huan ch??ng Lao ??ng H?ng Nhì n?m 2005.

广西快3怎么申请代理- Nhi?u n?m ??ng b? ??t danh hi?u “??ng b? trong s?ch v?ng m?nh”.

广西快3怎么申请代理- C?ng ?oàn nhà tr??ng nhi?u n?m ??t danh “c?ng ?oàn hi?u xu?t s?c”.

广西快3怎么申请代理- ?oàn thanh niên nhà tr??ng ???c Trung ??ng ?oàn t?ng c? và b?ng khen, nhi?u n?m là c? s? ?oàn tiên ti?n xu?t s?c.

- Nhi?u n?m nhà tr??ng ???c t?ng C? thi ?ua, B?ng khen và nhi?u danh hi?u thi ?ua c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o, B? Y t?, c?a UBND t?nh Hà Tay (c?), UBND thành ph? Hà N?i, Quan khu Th? ??…

         Trong su?t 50 n?m xay d?ng và phát tri?n, nhà tr??ng th??ng xuyên ???c s? quan tam giúp ?? c?a t?nh, thành ph? và c?p u?, chính quy?n các c?p, các s?, ngành t? Trung ??ng t?i ??a ph??ng, cùng v?i s? n? l?c ph?n ??u c?a các th? h? cán b?, giáo viên và h?c sinh, sinh viên nhà tr??ng, th? h? h?m nay s? ti?p t?c phát huy và kh?ng ng?ng nang cao ch?t l??ng ??i ng? giáo viên nhà tr??ng ngày m?t l?n m?nh, v?ng vàng v? trong t? t??ng và gi?i v? chuyên m?n. Chú tr?ng nang c?p c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? d?y và h?c, ?áp ?ng yêu c?u nhi?m v? ?ào t?o ngu?n nhan l?c y t? có ch?t l??ng ph?c v? t?t c?ng tác ch?m sóc và b?o v? s?c kho? nhan dan.

 

 

广西快3怎么申请代理         Nh?ng k?t qu? ?? ??t ???c trong nh?ng n?m qua còn h?t s?c khiêm t?n, song nó có m?t y ngh?a h?t s?c quan tr?ng kh?ng ??nh h??ng ?i c?a nhà tr??ng là ?úng ??n, và ?i?u quan tr?ng h?n c? là ???c s? ?oàn k?t và quy?t tam ??i m?i c?a t?p th? cán b? giáo viên, viên ch?c và h?c sinh, sinh viên nhà tr??ng. ?ay là thu?n l?i c?n b?n giúp chúng ta t? tin b??c vào th?i k? m?i và n?m h?c m?i v?i ch? ?? “ ti?p t?c ??i m?i qu?n ly, nang cao ch?t l??ng ?ào t?o và ??y m?nh phong trào thi ?ua d?y t?t, h?c t?t”; kh?ng ng?ng t?ng c??ng các ngu?n l?c ??u t? ?? nhà tr??ng ti?p t?c phát tri?n.

广西快3怎么申请代理        ?? hoàn thành t?t các n?i dung trên, nh?ng n?m t?i nhà tr??ng ph?i v??t qua nh?ng khó kh?n, tích c?c, ch? ??ng sáng t?o; nêu cao tinh th?n trách nhi?m, làm vi?c và h?c t?p có hi?u qu?, n?ng su?t; ??c bi?t th?c hi?n nghiêm túc cu?c v?n ??ng “nói kh?ng v?i tiêu c?c trong thi c?, nói kh?ng v?i các vi ph?m ??o ??c nhà giáo, nói kh?ng v?i ?ào t?o kh?ng ??t chu?n” ?? ?em l?i các giá tr? th?c ch?t trong vi?c giáo d?c và ?ào t?o nh?ng cán b? y t? t??ng lai c?a Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng.

Qu?ng cáo
  • Y hà n?i 2
Video
??i tác
  • AL02
  • AL03
  • AL04
TH?NG Kê TRUY C?P
  • ?ang truy c?p:33
  • Trong ngày: 36
  • Trong tu?n:26301
  • T?ng l??t truy c?p: 5411132