广西快3怎么申请代理

S? m?nh t?m nhìn

S? m?nh t?m nhìn

S? m?nh t?m nhìn

Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng
Ha Dong medical college
Chào m?ng quy khách ?? truy nh?p vào website c?a Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng
S? m?nh t?m nhìn

S? m?ng, t?m nhìn và m?c tiêu tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng

I. S? M?NG    

Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng là c? s? ?ào t?o, b?i d??ng cán b? Y-D??c và nghiên c?u khoa h?c thu?c h? th?ng giáo d?c qu?c dan. Là ??n v? s? nghi?p c?ng l?p, có t? cách pháp nhan, có con d?u và tài kho?n riêng và ch?u s? qu?n ly tr?c ti?p c?a UBND Thành ph? Hà N?i.

Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng có nhi?m v? ?ào t?o và b?i d??ng ngu?n nhan l?c có trình ?? Cao ??ng và các trình ?? th?p h?n v? các chuyên ngành Y - D??c theo h??ng ?a d?ng hóa các lo?i hình ?ào t?o, m? r?ng và t?ng quy m? m?t cách h?p ly nh?m ph?c v? chi?n l??c ch?m sóc s?c kh?e nhan dan Th? ?? và c? n??c  trong tình hình m?i.

Xay d?ng ??i ng? gi?ng viên ?? v? s? l??ng, ??t tiêu chu?n v? ch?t l??ng theo h??ng chuyên khoa sau, ?áp ?ng nhu c?u ?ào t?o ngu?n nhan l?c y t? có ch?t l??ng trong ch?m sóc và b?o v? s?c kho? nhan dan.

广西快3怎么申请代理Qu?n ly và s? d?ng có hi?u qu? các ngu?n kinh phí, trang thi?t b? gi?ng d?y, h?c t?p. T?ng c??ng ??u t? phát tri?n c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? d?y h?c ph?c v? t?t h?n nhu c?u h?c t?p và nghiên c?u khoa h?c c?a gi?ng viên, h?c sinh và sinh viên.

II. T?M NHìN

广西快3怎么申请代理Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng kh?ng ng?ng phát tri?n các ngu?n l?c ?? gi? v?ng th??ng hi?u là ??a ch? tin c?y trong ?ào t?o ngu?n nhan l?c y t? có ch?t lu?ng cho Th? ?? và c? n??c, ph?n ??u sau 2015 có ?? nh?ng ?i?u ki?n c? b?n ?? nang c?p tr??ng lên ??i h?c Y D??c, tr? thành m?t c? s? ?ào t?o trình ?? ??i h?c, nghiên c?u và ?ng d?ng các thành t?u khoa h?c trong l?nh v?c Y-D??c c?a Th? ?? và c? n??c.

III. M?C TIêU TH?C HI?N

1. ?ào t?o, b?i d??ng ngu?n nhan l?c y t? trong các l?nh v?c ?i?u d??ng,Y s?, H? sinh, D??c, Dan s? y t?, K? thu?t viên y có trình ?? cao ??ng và các trình ?? th?p h?n có ch?t l??ng theo h??ng ?a d?ng hoá các lo?i hình ?ào t?o, m? r?ng và t?ng quy m? ?ào t?o m?t cách h?p ly.

2. Nghiên c?u khoa h?c ph?c v? x? h?i theo các l?nh v?c chuyên m?n.

3. H?p tác qu?c t? trong ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c và ?ng d?ng các thành t?u khoa h?c ?? ch?m sóc s?c kh?e nhan dan. Xay d?ng và th?c hi?n các d? án, các ?? tài nghiên c?u khoa h?c c?p c? s?, c?p t?nh, c?p ngành.

4. Th?c hi?n ??i m?i ph??ng pháp d?y- h?c có hi?u qu?. ?ng d?ng c?ng ngh? th?ng tin trong ho?t ??ng ?ào t?o và qu?n ly c?a Tr??ng. Th?c hi?n t?t Quy ch? ph?i h?p ?ào t?o gi?a Tr??ng v?i các c? s? y t? trên ??a bàn Th? ??.

6. Khai thác và s? dung hi?u qu? Trung tam th?c hành khám ch?a b?nh và  ky túc xá sinh viên. Hoàn thành t?ng quy ho?ch m?t b?ng nhà tr??ng theo v?n b?n 9263 c?a UBND thành ph? Hà n?i nh?m ??m b?o c? s? v?t ch?t và thi?t b? d?y-h?c hi?n ??i, ??ng b? ?áp ?ng nhu c?u nang cao ch?t l??ng ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c. 

HI?U TR??NG 

Nguy?n Th? Th?nh

(?? ky)

 

Qu?ng cáo
  • Y hà n?i 2
Video
??i tác
  • AL02
  • AL03
  • AL04
TH?NG Kê TRUY C?P
  • ?ang truy c?p:36
  • Trong ngày: 39
  • Trong tu?n:26304
  • T?ng l??t truy c?p: 5411135