广西快3怎么申请代理

Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng t? ch?c L? khai gi?ng n?m h?c m?i 2019 – 2020

Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng
Ha Dong medical college
Chào m?ng quy khách ?? truy nh?p vào website c?a Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng

Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng t? ch?c L? khai gi?ng n?m h?c m?i 2019 – 2020

23/10/2019 00:00:00
Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng t? ch?c L? khai gi?ng n?m h?c m?i 2019 – 2020
Hòa trong kh?ng khí hào hùng k? ni?m các ngày l? l?n c?a dan t?c, sáng ngày 16/10/2019 Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng long tr?ng t? ch?c L? khai gi?ng n?m h?c m?i 2019 – 2020. ?ay là d?p ?? cán b?, gi?ng viên và sinh viên Nhà tr??ng cùng nhìn l?i m?t n?m h?c ?? qua và kh?ng ??nh quy?t tam th?c hi?n t?t các nhi?m v? tr?ng tam trong n?m h?c m?i.

广西快3怎么申请代理Tham d? bu?i L? khai gi?ng có Ban giám hi?u nhà tr??ng, ??i di?n l?nh ??o các t? ch?c, doanh nghi?p, ??n v? có m?i quan h? h?p tác v?i Tr??ng cùng toàn th? gi?ng viên, viên ch?c ?ang c?ng tác, ??c bi?t là s? có m?t c?a 300 HSSV ??i di?n cho g?n 3000 HSSV Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng.

广西快3怎么申请代理Ngay sau nh?ng ti?t m?c v?n ngh? s?i ??ng, t??i vui chào ?ón n?m h?c m?i c?a viên ch?c và các em sinh viên, TS. Nguy?n ??ng Tr??ng, Bí th? ??ng ?y-Hi?u tr??ng nhà tr??ng phát bi?u khai gi?ng n?m h?c m?i. N?m h?c 2018-2019 ?? khép l?i v?i nh?ng thành tích ph?n kh?i c?a t?p th? Nhà tr??ng, ?? kh?c ph?c khó kh?n, hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? trên t?t c? các l?nh v?c c?ng tác, ?? tuy?n sinh ???c trên 700 sinh viên h? cao ??ng chính quy, ??m b?o ?úng quy ch?; t? l? sinh viên  t?t nghi?p ??t 100%, trong ?ó có 0,4% lo?i xu?t s?c, 86,39% lo?i khá gi?i, 12,79% lo?i trung bình khá, 0,4% lo?i trung bình. ?? ??m b?o ch?t l??ng ?ào t?o Nhà tr??ng lu?n quan tam nang cao ch?t l??ng ??i ng? gi?ng viên, viên ch?c c?a Tr??ng, v?i 90 gi?ng viên c? h?u và 20 gi?ng viên th?nh gi?ng có trình ?? chuyên m?n g?m 05 ti?n s?, 07 nghiên c?u sinh và chuyên khoa II, 62 th?c s? và chuyên khoa c?p I ?? c? b?n ?áp ?ng quy m? ?ào t?o hi?n nay c?a Nhà tr??ng. N?m h?c 2019-2020, n?m ??u tiên Nhà tr??ng th?c hi?n c? ch? t? ch?, t? ch?u trách nhi?m v? tài chính, Tr??ng ?? ??u t? c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? t?i các gi?ng ???ng và phòng th?c hành, th?c t?p ?áp ?ng nhu c?u h?c t?p c?a HSSV, biên so?n ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o theo h??ng  ti?p c?n n?ng l?c ng??i h?c, t?ng c??ng d? gi? gi?ng, giám sát ?ào t?o t?i các c? s? th?c t?p b?nh vi?n, duy trì các ho?t ??ng h?p tác qu?c t? trong ?ào t?o v?i Nh?t B?n, giúp sinh viên ?i?u d??ng có c? h?i sang làm vi?c t?i Nh?t B?n. N?m h?c m?i ?? b?t ??u, v?i ch? ?? n?m h?c mà Nhà tr??ng xác ??nh là “T? ch? - ??i m?i - sáng t?o”. ?? phát huy nh?ng k?t q?a ?? ??t ???c c?a n?m h?c 2018-2019, TS. Nguy?n ??ng Tr??ng, Bí th? ??ng ?y-Hi?u tr??ng nhà tr??ng nêu ra m?t s? nhi?m v? tr?ng tam ?? th?y và trò Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng c?n th?c hi?n t?t trong n?m h?c 2019-2020 ?ó là: “…Ti?p t?c gi? v?ng truy?n th?ng và nang cao ch?t l??ng ?ào t?o; Tri?n khai ?? án ngh? tr?ng ?i?m ?? ???c T?ng c?c Giáo d?c ngh? nghi?p phê duy?t v? “??i m?i và nang cao ch?t l??ng giáo d?c ngh? nghi?p” t?ng b??c ??a ngh? ?i?u d??ng là ngh? tr?ng ?i?m qu?c gia; Ti?p t?c ??u t? c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? cho d?y và h?c…”

T?i bu?i L? khai gi?ng n?m h?c m?i, TS. Nguy?n ??ng Tr??ng g?i t?i các em HSSV nh?ng th?ng ?i?p giàu y ngh?a广西快3怎么申请代理th?y Hi?u tr??ng mong mu?n “ Các em h?y phát huy nhi?t huy?t c?a tu?i tr?, s? say mê sáng t?o trong h?c t?p và tính t? giác, k? lu?t trong rèn luy?n, ?? khi ra tr??ng các em có ??y ?? n?ng l?c, ph?m ch?t c?a m?t cán b? y t? nh? l?i bác d?y “L??ng y nh? t? m?u” 

广西快3怎么申请代理Tr?i qua 59 n?m xay d?ng và phát tri?n c?a Nhà tr??ng, ???c s? quan tam giúp ?? tr?c ti?p c?a T?ng c?c D?y ngh?; c?a ?y ban nhan dan và các Ban, Ngành thành ph? Hà N?i. T?p th? cán b?, gi?ng viên, viên ch?c và HSSV Nhà tr??ng ?? ?oàn k?t m?t lòng, kh?c ph?c khó kh?n hoàn thành t?t các nhi?m v? trên t?t c? các l?nh v?c c?ng tác. V?i nh?ng thành tích ?? ??t ???c trong n?m h?c 2018 – 2019, Tr??ng Cao ??ng Y t? Hà ??ng ?? vinh d? ???c t?ng nhi?u ph?n th??ng cao quy, nhi?u t?p th? và các cá nhan xu?t s?c c?a Nhà tr??ng ?? ???c Ch? t?ch n??c, UBND thành ph? Hà N?i t?ng th??ng: 01 t?p th? ???c Ch? t?ch n??c t?ng Huan ch??ng lao ??ng h?ng 3; 01 Trung tam ???c UBND thành ph? Hà N?i t?ng c? thi ?ua xu?t s?c; 03 t?p th? và 04 cá nhan ???c t?ng b?ng khen c?a UBND thành ph? Hà N?i.

广西快3怎么申请代理Trong nh?ng n?m h?c v?a qua, qu? h?c b?ng, khuy?n h?c khuy?n tài c?a Tr??ng lu?n nh?n ???c s? quan tam ?ng h? c?a các ??n v? tài tr?. Trong bu?i L? khai gi?ng n?m h?c m?i các t? ch?c, doanh nghi?p trong và ngoài n??c ?? ?ng h? qu? h?c b?ng, khuy?n h?c khuy?n tài và trao t?ng h?c b?ng cho các em sinh viên: Ngan hàng ??u t? và phát tri?n Vi?t Nam BIDV – Chi nhánh Hà Tay trao t?ng qu? khuy?n h?c 10 tri?u ??ng; T? ch?c giáo d?c LIA trao t?ng qu? khuy?n h?c 5 tri?u ??ng; C?ng ty CP nhan l?c Vi?t Nam Nh?t B?n (Javico) trao t?ng h?c b?ng cho 05 em sinh viên, m?i em nh?n ???c 1 su?t h?c b?ng tr? giá 1 tri?u ??ng; Trung tam ngo?i ng? và xúc ti?n du h?c DWN trao t?ng h?c b?ng cho 05 em sinh viên, m?i em nh?n ???c 1 su?t h?c b?ng tr? giá 1 tri?u ??ng.

广西快3怎么申请代理Bu?i L? khai gi?ng n?m h?c m?i di?n ra trong kh?ng khí ph?n kh?i t? hào, n?m h?c m?i ?? ??n v?i các em HSSV, thêm m?t n?m các em trau r?i ki?n th?c c?ng nh? ??o ??c, v?n s?ng c?a mình, các em h?y c? g?ng h?c t?p, rèn ??c, luy?n tài ?? kh?ng ph? lòng tin yêu c?a gia ?ình, Nhà tr??ng và x? h?i.

M?t s? hình ?nh L? khai gi?ng n?m h?c m?i

TS. Nguy?n ??ng Tr??ng, Bí th? ??ng ?y-Hi?u tr??ng nhà tr??ng ?ánh tr?ng khai gi?ng n?m h?c m?i 2019-2020

 

 

Ths. Ph?m Th? Thu H?ng, Phó ph? trách B? m?n Chính tr? GDTC-GDQP, ??i di?n cho t?p th?, cán b?, gi?ng viên nhà tr??ng phát bi?u khai gi?ng n?m h?c m?i

 

Em Thái Thu H??ng, sinh viên l?p cao ??ng d??c 9C, ??i di?n cho HSSV nhà tr??ng phát bi?u khai gi?ng n?m h?c m?i

广西快3怎么申请代理Ths. Nguy?n Th? Tú Minh, Tr??ng phòng T? ch?c cán b? c?ng b? các quy?t ??nh khen th??ng

广西快3怎么申请代理Ths. Lê Th? Thu Trang, Phó Hi?u tr??ng Ch? t?ch C?ng ?oàn nhà tr??ng t?ng  k?t phong trào thi ?ua 2015-2020 và phát ??ng phong trào thi ?ua yêu n??c giai ?o?n 2020-2025

TS. Nguy?n ??ng Tr??ng, Bí th? ??ng ?y-Hi?u tr??ng nhà tr??ng ???c t?ng th??ng b?ng khen c?a UBND thành ph? Hà N?i n?m h?c 2018-2019

TS. Nguy?n ??ng Tr??ng, Bí th? ??ng ?y-Hi?u tr??ng nhà tr??ng trao t?ng g??ng ?i?n hình tiên ti?n NTVT c?p thành ph? cho cán b? và sinh viên  trong phong trào thi ?ua n?m 2019

广西快3怎么申请代理TS. Nguy?n ??ng Tr??ng, Bí th? ??ng ?y-Hi?u tr??ng nhà tr??ng trao t?ng g??ng ?i?n hình tiên ti?n NTVT c?p Tr??ng trong phong trào thi ?ua n?m 2019

Ths. Lê Th? Thu Trang, Phó Hi?u tr??ng nhà tr??ng trao t?ng g??ng ?i?n hình tiên ti?n NTVT c?p Tr??ng trong phong trào thi ?ua n?m 2019

 

Ths. Lê Th? Thu Trang, Phó Hi?u tr??ng nhà tr??ng trao t?ng danh hi?u chi?n s? thi ?ua c? s? c?p Tr??ng cho các cá nhan n?m h?c 2018-2019

 

?ng Nguy?n ??c Th?ng, PG? Ngan hàng ??u t? và phát tri?n vi?t nam BIDV – Chi nhánh Hà Tay trao t?ng qu? khuy?n h?c cho Nhà tr??ng

Bà Nguy?n Th? Th?m, ??i di?n CTCP nhan l?c Vi?t nam Nh?t B?n (Javico) trao t?ng h?c b?ng cho các em sinh viên

 

广西快3怎么申请代理Bà Lê Tú Ng?c, ??i di?n T? ch?c giáo d?c LIA trao t?ng qu? khuy?n h?c cho Nhà tr??ng

Các em tan sinh viên khóa h?c 2019-2022 có l?ng hoa t??i th?m kính t?ng các th?y c? trong Ban giám hi?u nhà tr??

广西快3怎么申请代理                                        Ti?t m?c v?n ngh? c?a các em sinh viên chào m?ng khai gi?ng n?m h?c m?i 

 

Qu?ng cáo
  • Y hà n?i 2
Video
??i tác
  • AL02
  • AL03
  • AL04
TH?NG Kê TRUY C?P
  • ?ang truy c?p:933
  • Trong ngày: 1695
  • Trong tu?n:22767
  • T?ng l??t truy c?p: 5407598